Park przemysłowo-usługowy Profit.

Nowoczesne hale produkcyjne i magazynowe mniejszych firm. 18,5 ha

Obszar, który w znacznej części zachowa swój dotychczasowy charakter. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz Rodzinne Ogrody Działkowe powinny w całości utrzymać swoją dotychczasową funkcję. Społeczność lokalna, poprzez utrzymanie dotychczasowych zapisów planistycznych, powinna otrzymać wyraźny sygnał, że tereny te nie zmienią swoich funkcji zasadniczych. Dla części obszaru, przewiduje się również zapisy rozszerzające zakres terenów usługowych oraz produkcyjnych stanowiących logiczne uzupełnienie przygotowywanej transformacji dla Zakładu Głównego.  Wdrożenie całego nowego układu komunikacyjnego, wraz z lokalizacją drugiego wiaduktu, spowoduje uatrakcyjnienie większej ilości nowych obszarów dla potencjalnych inwestorów.