Osiedle Solar

Atrakcyjne miejsce do życia. Budownictwo wielo- i jednorodzinne. 11,8 ha

Aktualnie teren ten ma charakter rolniczy. Stanowi również własność SRK S.A. W tworzonym dokumencie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony w głównej mierze na zagospodarowanie w kierunku mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym z możliwością lokowania usług, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Teren wymaga skomunikowania z drogą publiczną, gdyż obecnie dojazd odbywa się drogą gruntową. Konieczne będzie również uzbrojenie nieruchomości w podstawowe media. Docelową formą rozporządzania nieruchomością przez właściciela powinna być sprzedaż w drodze przetargu (w całości bądź po doprecyzowaniu zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego) w kompleksach, które będą stanowiły zwarty element zabudowy. Korzystnym, z punktu widzenia programu rewitalizacji terenu byłej kopalni Krupiński, będzie określenie pożądanych standardów przyszłego obszaru mieszkaniowego tak, aby stanowił integralną kompozycję przestrzeni rewitalizowanej. Planowana zabudowa mieszkaniowa winna uwzględniać przyszłe wymogi budowlane oraz trendy architektoniczne.