Park przemysłowy Impet

Nowoczesne, nieuciążliwe zakłady produkcyjne i usługowe. 70 ha

Obecnie obszar będący w znaczącej większości własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
na którego terenie prowadzona jest likwidacja obiektów byłej KWK Krupiński w Suszcu, w oparciu o zatwierdzony „Program likwidacji KWK Krupiński w latach 2017-2021”. Zgodnie z przyjętymi założeniami, teren zostanie przeznaczony pod inwestycje o charakterze przemysłowym, przy czym podstawowym założeniem jest, by przyszłe tereny miały status wysokiej atrakcyjności wynikającej z samowystarczalności energetycznej, infrastruktury circular economy, zminimalizowanego stopnia oddziaływania na środowisko i klimat oraz wysokiego stopnia adaptacji tych terenów do zmian klimatycznych.

Należy w nim wyróżnić kluczowe areały, które będą miały wpływ na kompleksowy rozwój całego obszaru. Składają się na nie:

Komponent 1 – Bocznica kolejowa

W związku z brakiem na obecnym etapie potencjalnego inwestora, dla którego tor kolejowy jest kluczowym elementem planowanej inwestycji proponuje się, aby zjazd z toru TLK w kierunku bocznicy nie był utrzymywany ze względu na konieczność ponoszenia kosztów wynikających z tego tytułu. Utrzymanie natomiast samej bocznicy kolejowej również zależne jest od zainteresowania i potrzeb inwestorów. W przypadku braku zainteresowania inwestorów bocznicą lub jej częścią założono dwa alternatywne warianty realizacyjne:

  • wariant całkowitej likwidacji bocznicy celem uwolnienia terenu inwestycyjnego o powierzchni ok. 15 ha lub
  • wariant rezerwacji pasa terenu po zlikwidowanym torowisku dla ewentualnego odtworzenia bocznicy w przyszłości i uwolnienie tym samym terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5 – 7 ha.

Komponent 2 – Budynki kubaturowe

Przeznaczone są do całkowitej likwidacji. Koszty adaptacji budynków są wyższe niż budowa nowych obiektów, w nowych technologiach. Teren po budynkach kubaturowych zostanie zrekultywowany. Następnie teren zostanie rozplanowany w oparciu o nowy, wewnętrzny układ komunikacyjny. Przeprowadzone będą nowe podziały geodezyjne działek, a w odniesieniu do każdej zaplanowanej działki doprowadzone zostaną media z uwzględnieniem koncepcji samowystarczalności. Powinny zostać także przygotowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Tym samym w miejscu obecnych budynków kubaturowych powstanie docelowo obszar przeznaczony pod inwestycje, charakteryzujący się bardzo wysokim stopniem atrakcyjności poprzez udostępnienie wysokojakościowej infrastruktury technicznej o niskim oddziaływaniu na środowisko i klimat, o dużych możliwościach cyfryzacji i digitalizacji działalności przyszłych inwestorów oraz o wysokim stopniu adaptacji do zmian klimatycznych, tak by przyszły inwestor miał wysoką pewność minimalizacji strat ponoszonych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tereny te w założeniu będą charakteryzować się wykorzystaniem możliwości infrastruktury zielonej i błękitnej, która z powodzeniem może stanowić naturalne filtry przeciwdziałające zanieczyszczeniom hałasem, pyłem czy też emisjami spalin, jak również tworzyć naturalne magazyny wody i dwutlenku węgla.

Komponent 3 – Infrastruktura drogowa

W stanie projektowym proponuje się pozostawić tylko główne trakty komunikacyjne umożliwiające dojazd do istniejących przedsiębiorstw lub ewentualnie niewielką ich korektę stanowiącą kompromis pomiędzy potrzebami istniejących i ewentualnie nowych użytkowników terenów. Nowy układ komunikacyjny będzie uwzględniał potrzeby przyszłych inwestorów, jak też zasady zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym nisko- i zeroemisyjnej infrastruktury drogowej, minimalizacji zjawiska tzw. zasklepiania gleby, minimalizacji hałasu i zanieczyszczeń ropopochodnych oraz z tarcia opon. Nowy układ komunikacyjny winien uwzględniać infrastrukturę zieloną wzdłuż ciągów komunikacyjnych tak, aby redukowała ona zanieczyszczenia hałasem oraz pochłaniała ewentualną emisję pojazdów. Jako prototyp proponuje się zlokalizować dwie strefy tzw. Miejsc Obsługi Parkujących Samochodów. Cały transport samochodowy z terenu „Nowej Energii. Suszec” powinien być obligatoryjnie kierowany w rejon MOPS-ów. Samochody osobowe powinny mieć całkowity zakaz parkowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a samochody dostawcze i transport towarowy kierowane bezpośrednio do zamawiającego z regulowaną możliwością wjazdu na zakład. Dla usprawnienia obsługi pasażerskiej dla osób pracujących w tym obszarze istnieje możliwość zaplanowania kursujących w pętli elektrycznych pojazdów bezobsługowych, które zatrzymywać się będą w wyznaczonych miejscach, a natężenie kursowania uzależnione będzie od generowanego ruchu pracowniczego. Nieduże odległości potencjalnych zakładów od zaplanowanych MOPS-ów sprzyjać mogą również generowaniu zwiększonego ruchu pieszego. Dla tego ruchu zaplanowane zostaną bezpieczne ciągi piesze.

Komponent 4 Uzbrojenie nowych terenów przemysłowych.

Przedsięwzięcie realizowane etapami. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna, której docelowym właścicielem stanie się Gmina Suszec rozwijana będzie wzdłuż docelowych ciągów komunikacyjnych. Parametry techniczne dla tych sieci zostaną określone w zaplanowanej koncepcji dla całego terenu. Nowa gospodarka wodno – ściekowa na obszarze likwidowanej kopalni winna stanowić element gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowym atutem dla planowanego terenu będzie odmienne od dotychczasowego spojrzenie na zagospodarowanie wód deszczowych na obszarze po byłym Zakładzie Głównym. W dotychczasowych koncepcjach preferowano bezpieczne odprowadzanie wód deszczowych. W obecnych założeniach zakłada się przede wszystkim ich wykorzystanie na potrzeby technologiczne inwestorów oraz w kierunku zwiększenia adaptacji terenów byłego Zakładu Głównego do zmian klimatycznych. Stąd też przyjmuje się utrzymanie i modernizację dotychczasowych kopalnianych zbiorników wodnych, w tym osadowych oraz budowę błękitnej infrastruktury, która częściowo stanie się nietypowym elementem gospodarki wodno – ściekowej.

Infrastruktura energetyczna powinna być oparta w pierwszej kolejności na bilansowaniu energii wytwarzanej w bezpośrednim sąsiedztwie z możliwościami jej zagospodarowania przez rozwijający się układ nowopowstających firm.