NOWA ENERGIA. SUSZEC.

Partnerzy koncepcji
Gmina Suszec
JSW Innowacje S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Gminę i jej społeczność lokalną czekają idące szybkim krokiem duże zmiany. Zmiany będące  konsekwencją decyzji o zakończeniu eksploatacji górniczej, a w następstwie rozpoczęcie procesu likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”. Decyzja zapada w przeciągu krótkiego czasu. Rozpoczyna się nowy rozdział. Rozdział ten oznacza dla mieszkańców niepewność. Coś ważnego w ich poukładanym − w szczególności zawodowym życiu − miało się skończyć. Symbol kopalni, matki żywicielki, odbierany jako ostoi życia dla wielu rodzin, legł w gruzach. Bo przecież kopalnia miała trwać i nic się miało nie zmienić. Dla wielu miała ona być jedyną przystanią zawodową, wypracowaniem trwałej emerytury, pokierowaniem w jej stronę swoich dzieci oraz opowiadaniem wnukom o ciężkiej i trudnej pracy górnika, dającej jednak osobistą satysfakcję. I w tym nowym otoczeniu – jakie będzie „jutro” Gminy Suszec?

Owe „jutro” − już bez węgla, postanowiły nakreślić w Koncepcji dla Gminy Suszec cztery podmioty, działające w oparciu o wspólne porozumienie. Są to: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. − ostatni z właścicieli kopalni, który prowadził eksploatację wydobycia węgla, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  − obecny właściciel likwidowanego zakładu, Gmina Suszec − na terenie której administracyjnie znajduje się likwidowana kopalnia oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., spółka, która wielokrotnie od niemal 25 lat skutecznie włącza się w proces transformacji województwa śląskiego. JSW S.A. wytypowała jako swojego rzeczywistego następcę do prac zespołu − Jastrzębską Spółkę Węglową Innowacje S.A., swoją spółkę zależną, która uczestniczyła w pracach i w dokumentach Porozumienia.

Dla przyjętych założeń restrukturyzacji i transformacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu dobór pierwszych partnerów przedsięwzięcia był przedmiotem
kluczowym. Taki dobór pozwala bowiem przedstawić podejście, które uwzględnia interes wszystkich stron otoczenia: zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli samorządu oraz biznesu. Zaproponowane rozwiązania, wg koncepcji autorów, są zgodne z założeniami wspólnych polityk: województwa śląskiego, krajowych oraz Unii Europejskiej, która w ramach programu pod nazwą Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) określiła nowe wyzwania, jakie stoją przed społeczeństwami wspólnoty. Ideą jest tu łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych szeroko zakrojonej oraz koniecznej do przeprowadzenia transformacji, będącej efektem wejścia nowych technologii, które rewolucjonizują podejście do branży energetycznej. „Koncepcja rewitalizacji i transformacji obszarów wpływu likwidowanej KWK Krupiński w Gminie górniczej Suszec” ustanawia spójność podejścia z zewnętrznymi założeniami. Rozwiązania są efektem żmudnej analizy stanu faktycznego
i próbą zidentyfikowania czynników, które należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu przyszłych kierunków działań i projektów w Gminie.

Koncepcja nakreśla wstępną wizję zagospodarowania obszarów zlokalizowanych na terenie likwidowanej kopalni, które to tereny muszą przejść proces rewitalizacji i transformacji w nadchodzących latach. Wszelkie propozycje programowe są koncepcjami otwartymi, chłonnymi na ich ubogacenie. Punktem wyjścia przy dokonanych założeniach, co do przyszłych rozwiązań, będzie jakość gruntów, z ewentualnie pozostawionymi budynkami, jako obiektami kubaturowymi oraz koniecznych do funkcjonowania obecnego budowli, z alternatywami ich modyfikacji. Przygotowana Koncepcja, w bazowym założeniu, ma angażować nie tylko firmy i podmioty prawne, ale także pojedynczego mieszkańca gminy do współpracy przy tworzeniu nowego charakteru gminy, dając szansę przekwalifikowania siebie, a co za tym idzie zmiany zawodu na inny. Proces ten będzie długi i musi być prowadzony tak, by obawy mieszkańców były możliwie najmniej negatywnym czynnikiem przy podejmowaniu nowych, zbiorowych decyzji w Gminie Suszec.

Autorzy